โครงการเสริมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร วิทยากรโดย Prof.Marco Pang

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการเสริมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร โดยมี Prof.Marco Pang จาก Department of Rehabilitation Science, Hong Kong Polytechnic University เป็นวิทยากร โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยด้านกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน ระหว่างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว และ Rehabilitation Science, Hong Kong Polytechnic University เพื่อเสริมทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ) แก่นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกายภาพบำบัด มศว และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

Date: 
Friday, June 15, 2018