เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ TCAS61 รอบที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ TCAS61 รอบที่ 3 (สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ 3/1 และ 3/2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561นี้
รายละเอียดการสัมภาษณ์ http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2561/610037.pdf

Date: 
Thursday, June 7, 2018