รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 0976 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์) การศึกษา (คอมพิวเตอร์)
2.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และ Power Point หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
3.มีความสามารถใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการ Website
4.มีความสามารถร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
5.มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้
6.มีความสามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1.ดูแลและจัดการระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ เพื่อให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการและลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน
2. ออกแบบระบบงาน ข้อมูล ระบบการประมวลผล การสื่อสาร ฐานข้อมูล ตามความต้องการของคณะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของผู้รับบริการ
3.บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ต่าง ๆ ให้พร้อมปฏิบัติการเสมอ
4.จัดทำคู่มือเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการได้รับทราบ เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.ถ่ายทอดความรู้สารสนเทศแก่ผู้รับบริการ และให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
6.จัดทำทะเบียนประวัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7.นำข้อมูลต่าง ๆ ขึ้น Webpage
8.จัดทำรายงานผลการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ทุก 3 เดือน
9.ประสานกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
10.ดูแลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1.สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6.เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก โทร. 0 - 2649 - 5000 ต่อ 27312

ดูประกาศได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Monday, May 28, 2018