โครงการอบรม R2R หัวข้อ "เส้นทางสู่ความก้าวหน้า : สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรม R2R หัวข้อ "เส้นทางสู่ความก้าวหน้า : สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในงานวิจัยของบุคลากรสายปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกระตุ้นการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ บุญเพ็ญ สังกัดสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวิทยากร

Date: 
Friday, May 25, 2018