กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชา
ในหัวข้อความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "COPD & Pulmonary Rehabilitation" วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร และ อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล

Date: 
Friday, May 25, 2018