ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้เกียติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสที่นิสิตสาขากายภาพบำบัด และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ
ชั้นปีที่ 4 จะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้แก่นิสิต ปลูกจิตสำนึกในการทำงานเพื่อส่วนรวมและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุข โดยมีพิธีมอบของที่ระลึก การให้โอวาทจากอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต และมีการบรรยายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งาน วิทยากรโดย คุณสุธินี อุทัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ สังกัดอิสระ
2. การทำงานในวิชาชีพ วิทยากรโดย คุณชัยรัฐ แซ่โค้ว นักกายภาพบำบัดอิสระ
3. เส้นทางการศึกษาต่อ วิทยากรโดยอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด มศว
4. การทำงานในวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ วิทยากรโดย คุณอำภา ไพโรจน์กิจตระกูล
5. การศึกษาต่อด้านการส่งเสริมสุขภาพ วิทยากรโดย คุณสุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์

Date: 
Friday, May 18, 2018