โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน PT&HP Health Innovations กิจกรรมที่ 5 การนำเสนอโครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ โดยมีนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 21 โครงการ

Date: 
Thursday, May 17, 2018