โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน

คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
วิทยากรโดย ตัวแทนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัตราค่าลงทะเบียน
***สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เป็นศิษย์เก่า ค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท รับจำนวน 20 ท่าน
***ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/k3UrN4MwFUyXWlH73

***สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั่วไป และบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200 บาท รับจำนวน 20 ท่าน
***ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/c7sT0NaWsvUKVJXC2

**********ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง************

Date: 
Tuesday, May 8, 2018