โครงการคลินิกวิจัย ครั้งที่ 3 วิทยากรโดย รศ.ดร.จรนิต แก้วกังวาล

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการคลินิกวิจัย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 วิทยากรโดย รศ.ดร.จรนิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ การคำนวณขนาดตัวอย่างและการสุ่ม
เพื่อให้บุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบงานวิจัยและสถิติที่เหมาะสมที่ใช้ในงานวิจัย เพื่อให้บุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษาได้มีที่ปรึกษาทางสถิติที่ใช้ในการวิจัย และเพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย

Date: 
Tuesday, May 8, 2018