กิจจรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถนิสิตสู่ความเป็นสากล

คณะกายภาพบำบัดได้จัดกิจจรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถนิสิตสู่ความเป็นสากล ตลอดเดือน มีนาคม - เมษายน 2561 โดยจัดโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการได้แก่
1. โครงการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษจากชีวิตประจำวัน โดยมี Mr. Craig Morrison และ Mr. Michael Welch จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นวิทยากร
2. โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อการได้งาน และอนาคตที่ดี โดยมีคุณจิรายุ อสิพงษ์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นวิทยากร
3. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ พิชิต SWU-SET พัฒนาตนพัฒนาผู้อื่น-เพื่อนติวเพื่อน
ภาพ/ข่าว : ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่

Date: 
Friday, May 4, 2018