การเรียนการสอนหัวข้อ “human body system and health promotion”

[My class] สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “human body system and health promotion” โดยนิสิตประยุกต์ความรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์มาออกแบบนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพในหัวข้อ
กลุ่มที่ 1-2 วัตกรรมเพื่อบอกโทษของบุหรี่ต่อระบบทางเดินหายใจ
กลุ่มที่ 3-4 วัตกรรมกระตุ้นพัฒนาการสมองของเด็ก
กลุ่มที่ 5-6 วัตกรรมฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุ
กลุ่มที่ 7-8 นวัตกรรมป้องกันโรคอ้วน
นิสิตและอาจารย์โหวดให้กลุ่มที่ 6 มีคะแนนสูงสุด

Date: 
Friday, May 4, 2018