ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Behavioral and cognitive management in children with motor disability"

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"Behavioral and cognitive management in children with motor disability"
ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าลงทะเบียน
- ศิษย์เก่า , CI 2,500 บาท
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป 2,900 บาท
- บุคคลทั่วไป 500 บาท (อบรมเฉพาะวันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 08.30-12.30 น.)

มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง = 12.5 คะแนน

ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ได้ที่
1. สำหรับนักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ
https://goo.gl/forms/zGqBeasXkpY7BacJ2

2. สำหรับCIและศิษย์เก่า
https://goo.gl/forms/m3L3HFAVZaQlic9n2

3.สำหรับบุคคลทั่วไป
https://goo.gl/forms/2my6KUltFJK6QK2h2

Date: 
Tuesday, April 24, 2018