โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice"

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" ช่วงที่ 1 สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร และช่วงที่ 2 สำหรับนักกายภาพบำบัดทั่วไปและศิษย์เก่า วันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี Assoc. Prof. Dagmar Pavlu, PhD. จาก Department of Physiotherapy, Faculty of Physical Education and Sport, Charles University, Czech Republic เป็นวิทยากร

Date: 
Friday, April 27, 2018