ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขากายภาพบำบัด
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Musculoskeletal PT