ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

บุคลากรสายวิชาการ
สาขากายภาพบำบัด
คลินิก มศว ประสานมิตร
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Musculoskeletal PT