ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
นักกายภาพบำบัด
คลินิก มศว ประสานมิตร
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Musculoskeletal PT