โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคิดอย่างสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน PT&HP HEALTH INNOVATIONS

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคิดอย่างสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน PT&HP HEALTH INNOVATIONS ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ณ ห้องประชุมใหญ่
โดยมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัดให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ Innovation 101

Date: 
Friday, March 30, 2018