โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain”

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และสำหรับศิษย์เก่า หรือนักกายภาพบำบัดทั่วไป เมื่อวันที่28 - 29 มีนาคม 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร วิทยากรโดย อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย และ อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Date: 
Friday, March 30, 2018