กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning

บรรยากาศการเรียนการสอนแบบActive Learning
1. นิสิตได้รับการบรรยายในหัวข้อระบาดวิทยา พร้อมกับอ่านเอกสารประกอบการสอน
2. นิสิตได้ทำกิจกรรมกลุ่มประกอบด้วยการอ่านบทความที่มีหัวข้อเกี่ยวปัญหาสุขภาพ แบ่งกันกลุ่มละ3-4หน้าภายในเวลาประมาณ 10 นาที จากนั้นนิสิตจะมารวมกลุ่มกันสรุปเนื้อหาที่บทความต้องการจะสื่อ เพื่อทำแบบฝึกหัดออนไลน์ต่อไป
3. นิสิตได้ทำแบบฝึกหัดออนไลน์ผ่านการใช้โทรศัพท์สแกนQR code เพื่อเข้าถึงแบบทดสอบ โดยสามารถทำแบบฝึกหัด และส่งคำตอบได้ทันที
4. นิสิตได้ทราบถึงผลคะแนนที่ได้ทำแบบฝึกหัด เพื่อนำไปประเมินและปรับปรุงแก้ไขตนเองต่อไป

Date: 
Monday, April 2, 2018