โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี Mr. Craig Morrison อาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เป็นวิทยากร

Date: 
Friday, March 30, 2018