นิทรรศการพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ โดยนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 จัดนิทรรศการพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา สภ 431 จรรยาบรรณ จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ

Date: 
Wednesday, March 21, 2018