ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายใน และภายนอก มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายใน และภายนอก มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายใน มศว
1.ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ส่ง
-สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ 0513.21101/0460 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
-สำเนาหนังสือสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ 0516.34/ว154 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรรับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางรุ่นที่ 18
-สำเนาหนังสือคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0516.14/ว3319 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง รุ่นที่ 6
-สำเนาหนังสือศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ศธ 6593(7.18.18.1)/1228 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่องขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
-สำเนาหนังสือสำนักงานคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ที่ คลังสมอง วปอ.ฯ 005/61 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) ปี 2561 (ปีที่2)
สมารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://ccapp.swu.ac.th/docflow/

2.สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอส่งสำเนาประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ การดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ

3.สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม www.tech2biz.net ซึ่งมีระบบให้บริการ 3 ส่วนหลักได้แก่ 1.)ระบบจับคู่หาผู้ใช่/ลงทุนเทคโนโลยีและงานวิจัย
2.)ระบบรับโจทย์จากผู้ใช้ 3.)ระบบนำเสนอโปรแกรม/ทุนสนับสนุนวิจัย ข่าวสารและกิจกรรมการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ

4.ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ A better way for social impact vreation and social inequality reduction ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค. 2561 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรีชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมได้ที่ siripatc@g.swu.ac.th หรือโทร 063-8389883 หรือ 02-649-5000 ต่อ 11399,11396,15669 ส่งรายชื่อก่อนวันที่ 23 มี.ค. 2561

5.สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 3 เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย(สำหรับสายปฏิบัติการ) ในวันที่ 22 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี และวันที่ 16-18 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี สมารถสมัครเข้าร่วมภายในวันที่ 19 มี.ค. 2561 ลงทะเบียนที่ http://goo.gl/EfGYCd และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.research.swu.ac.th

6.ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการอบรมเรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 31 มี.ค. 2561 - วันที่ 1 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา กทม. ค่าลงทะเบียน 3,700 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cas.swu.ac.th

7.ส่วนบริหารงานกลาง งานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประชาสัมพันธ์เรื่อง ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีมติลดหย่อนค่าธรรมเนียมสมาคมผู้ปกครองและครูฯให้แก่บุตรบุคลากร มศว เป็นประจำทุกปี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยลดหย่อนค่ากิจกรรมพิเศษและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นเงิน 1,000 บาทและค่าสาธารณูปโภคเป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท สพหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ขอรับค่าลดหย่อนได้ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู ชั้นลอย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2661 - 22 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.โดยแนบเอกสารดังนี้ 1.)สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน/บัตรลูกจ้างประจำ
2.)สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน 3.)ใบเสร็จค่าธรรมเนียมสมาคมฯ ของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ฉบับจริง 4.)กรณีผู้ปกครอง/นักเรียนเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลักฐานด้วย

8.ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลร่วมกับโรงพยาบาลนครนายก เพื่อภิกษุอาพาธ ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในวันที่ 20 มี.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก มศว
1.ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 เรื่อง Smart exercise Smart life ฉลาดออกกำลังกาย สบายชีวี ในวันที่ 21-23 พ.ค. 2561 ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 230 และโถงชั้น 1 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงทะเบียนออนไลนืได้ที่ http:///physiology.md.chula.ac.th

2.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครพัฒนาทักษะวิชาชีพ เรื่อง Rehabilitation Process with Musculoskeletal Dysfunction ในวันที่ 13-15 มิ.ย. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด (2-426)อาคารเรียน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://pt.hcu.ac.th

3. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครพัฒนาทักษะวิชาชีพ เรื่อง International Short Course Training 2018 ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://pt.hcu.ac.th/page_news/107/International%20Short%20Course%20Train...

4.ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Bioasfety: Risk assessment and Standard operating procedures (SOP) development ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/Temp/PR_070518.pdf

5.คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Differential Dianosis and Treatment of Mechanical Spinal Pain ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. 2561 - 1 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ แอนด์โฮเทล จ.พิษณุโลก และวันที่ 4-8 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ แอนด์โฮเทล จ.พิษณุโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:///www.ahs.nu.ac.th/spinalpain

6.สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Practical Point in Medical Research (PRMR) อ่าน Journal ได้ ทำวิจัยเป็น ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมกองกุมารชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.researchpcm.com

7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการฝึกอบรมและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่ www.fph.tu.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร คุณพิศมัย 02-516-2708, 02-516-2704

8.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค. 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://register.dmsc.moph.go.th/61/resulting.php

9.ศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม Ethaical principles in good clinical research protocols and Practices & Statistical analysis plan and practices for clinical research studies ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมวี โอเต็ล ถ.พญาไท กทม. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.biophics.org

10.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1.)องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ 2.)วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/การดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็ต 3.)ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ 4.)การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การสร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hpdcthailand.com/ สอบถามเพิ่มเติม line ID @lgq3868b

11.สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27- 30 มี.ค. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 506 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

12.สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กทม. และหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กทม. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ 30 มี.ค. 2561

13.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มี.ค. ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กทม. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th

14.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร PM People Managenment and Solf Skills Development สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ftpi.or.th

15.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Education ICT Forum

16.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีี่ https://www.ssrutraininglocal.com/

17.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ที่ พรีม่า/6-2561 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2561 เรื่องการแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก www.mua.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน

18.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailocalsu.com/training/

19.สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 หัวข้อ นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0 ในวันที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 14.00-17.00 น. ณ โรงแรมนิวแทรเวิล ลอด์จ โฮเทล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ลงทะเบียนได้ที่ http://tace.sut.ac.th/tace

20.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) และหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eto.kps.ku.th

21.สถาบันเสริมศึกษาและทระพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 9 ก.ค. - 23 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 สถาบันไทยคดีศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icehr.tu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิต

1.วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิ.ย. 2561 สามารถสมัครได้ที่ www.reg.tu.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ci.tu.ac.th

2.CP All ขอเชิญนิสิตนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program วันที่ 1-3 มิ.ย. 2561 และ 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.LDPCALL.COM

3.ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นิสิต มศว บัณฑิตไทยไม่โกง ตอนบอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา #2 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 30 มี.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและองครักษ์ โดยส่งผลงานประกวดคลิปVDOสั้น ในหัวข้อบอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา และ ประกวดโปสเตอร์ในหัวข้อ บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิศาชล (ประสานมิตร) 09-5725-5746 และ คุณครองขวัญ (องครักษ์) 09-5269-6393

4.คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 เม.ย - 22 มิ.ย. 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.cmu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุน จากหน่วยงานภายใน และภายนอก มศว ดังนี้
1.Brand's suntory ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards สาขาที่ทำการวิจัยได้แก่ อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพรและยา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภค ที่มีผลต่อโภชนบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.brandsworld.co.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2561

2.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนา Platform Technology สำหรับ10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในรูปแบบ Open Innovation ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/7hh9NG กำหนดส่งข้อเสนอเชิงหลักการได้ตั้งแต่ วันที่ 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2561

3.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการ นวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน CITY & COMMUNITY INNOVATION CHALLENGES 2018 เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nia.or.th

Date: 
Monday, March 19, 2018