การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ภัทธกร บุบผัน
Category: 
ส่งเสริมสุขภาพ
Topic: 
การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์
Year Published: 
2560