กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชา 14 มี.ค. 2561

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชา (วันที่ 14 มีนาคม 2561)
ในหัวข้อความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Vojta Therapy" วิทยากรโดย อ.ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข

Date: 
Wednesday, March 14, 2018