โครงการคลินิกวิจัย ครั้งที่ 2

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการคลินิกวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 วิทยากรโดย รศ.ดร.จรนิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ การออกแบบงานวิจัยและสถิติ 2 เพื่อให้บุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบงานวิจัยและสถิติที่เหมาะสมที่ใช้ในงานวิจัย เพื่อให้บุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษาได้มีที่ปรึกษาทางสถิติที่ใช้ในการวิจัย และเพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย

ท่านสามารถดู VDO บันทึกการบรรยายได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XqIodCFHpwngTszrsOWaa4geQ6Ij...

Date: 
Wednesday, March 14, 2018