โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ณ บ้านใหม่ไทยพัฒนา จ.สระแก้ว

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในหัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนาต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องของการออกกำลังกาย ท่ายืดกล้ามเนื้อลดอาการการปวดเมื่อย ท่าบริหารร่างกายป้องกันบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม สาธิตการทำยาหม่อง สาธิตการทำสบู่สมุนไพร ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และออกหน่วยให้บริการทางกายภาพบำบัดเพื่อตรวจรักษาเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวด้วย

Date: 
Tuesday, March 13, 2018