คณะกายภาพบำบัด เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร
1. คณะกายภาพบำบัด หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขากายภาพบำบัด รับจำนวน 9 คน เรียนในเวลาราชการ
2. คณะกายภาพบำบัด หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขากายภาพบำบัด รับจำนวน 4 คน เรียนในเวลาราชการ

รับสมัครระหว่างวันที่23 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2561

อ่านระเบียบการเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2561/610007.pdf

สมัครสอบออนไลน์ http://admission.swu.ac.th/

***ดูคุณสมบัติ เอกสารที่ใช้สมัคร รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง (หน้าที่ 102 - 105)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี (เลขานุการหลักสูตรฯ) โทร 0-2649-5000 ต่อ 27321
คุณวุฒิชัย อนันตวิบูลย์ (ผู้ประสานงาน) โทร 0-2649-5000 ต่อ 27339

Date: 
Friday, March 9, 2018