อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร

อ.ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร

บุคลากรสายวิชาการ
สาขากายภาพบำบัด
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Musculoskeletal PT