โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 กิจกรรมที่ 2 หัวข้อโภชนาการ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ จ.นครนายก
เพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรม ครั้งที่ 2 ในหัวข้อโภชนาการ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านสลากอาหาร คุณประโยชน์จากพืชผักสีต่าง ๆ
และกิจกรรมประกอบอาหารจากพืชผักทั้ง 5 สี ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้กลับไปดูแลตนเอง และครอบครัว ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

Date: 
Wednesday, February 28, 2018