โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม ครั้งที่ 1

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชากิจกรรม (ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
ในหัวข้อความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “LDT Articulation Fluid Release” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน
ท่านสามารถอ่านสรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/forms/9mKLaCIaW831b4er2

Date: 
Thursday, February 15, 2018