โครงการคลินิกวิจัย

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการคลินิกวิจัยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยากรโดย รศ.ดร.จรนิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ การออกแบบงานวิจัยและสถิติ 1 เพื่อให้บุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบงานวิจัยและสถิติที่เหมาะสมที่ใช้ในงานวิจัย เพื่อให้บุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษาได้มีที่ปรึกษาทางสถิติที่ใช้ในการวิจัย และเพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย

Date: 
Thursday, February 15, 2018