โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร จ.นครนายก เมื่อวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตให้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม

Date: 
Monday, February 5, 2018