โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 กิจกรรมที่ 1 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ จ.นครนายก โดยมีกการประชุมร่วมกับสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรม ครั้งที่ 1 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้กลับไปดูแลตนเอง และครอบครัว ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

Date: 
Wednesday, January 24, 2018