โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation”

เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory rehabilitation” ณ ห้องอัญมณี
โรงแรมบางกองเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร วิทยกรโดย พญ.ฉัตรชนก รุ่งรัตน์มณีมาศ, กภ.นัฏฐา ติตถะศิริ, กภ.พรเทพ รอดโพธิ์ทอง, กภ.ดาวรุ่ง แสนสุวรรณดี และคณาจารย์จากคณะกายภาพบำบัด มศว

Date: 
Friday, February 2, 2018