คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice"

คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561
วิทยากรโดย Dagmar Pavluํ (Assoc.Prof. of Charles University,Faculty of Physical Education and Sport, Dept, of Physiotherapy Czech Republic)

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
ยังไม่เปิดรับสมัคร

ติดตามการรับสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว หรือ http://healthsci.swu.ac.th

Date: 
Friday, February 2, 2018