สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต

อ.ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต

บุคลากรสายวิชาการ
สาขาส่งเสริมสุขภาพ
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3
Research Interests: 
ส่งเสริมสุขภาพ