รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-1422 , (1) 7-1424 และ (1) 7-1425 สังกัดคณะกายภาพบำบัด

ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1422 และ (1) 7 - 1424 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด
ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1425 สังกัดสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท
วุฒิปริญญาตรีกำลังศึกษาปริญญาโทควบเอก 19,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1422 และ (1) 7 - 1424
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการส่งเสริมสุขภาพ สังคมศาสตร์การแพทย์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขาการส่งเสริมสุขภาพ สังคมศาสตร์การแพทย์
การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขาการส่งเสริมสุขภาพ สังคมศาสตร์การแพทย์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การแพทย์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1425
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด สรีรวิทยา สรีรวิทยาของ การออกกำลังกาย กายวิภาคศาสตร์ และต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขากายภาพบำบัด สรีรวิทยา สรีรวิทยาของ
การออกกำลังกาย กายวิภาคศาสตร์ และต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทควบเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และจะสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขากายภาพบำบัด สรีรวิทยา สรีรวิทยาของ
การออกกำลังกาย กายวิภาคศาสตร์ และต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27312

Date: 
Wednesday, January 3, 2018 to Wednesday, January 31, 2018