รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0206 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0206
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด
(ปฏิบัติงานที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์)

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
งานการเงิน
1. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และการจัดซื้อหรือจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์
เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
2. จัดทำใบสำคัญเงินรองจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
3. จัดทำใบเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
4. ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
5. ตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงิน กองทุนสวัสดิการคณะกายภาพบำบัด
6. เบิกเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
7. เบิกเงินทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน
8. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายราชการของคณะกายภาพบำบัด
9. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
10. ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองการประชุม
11. จัดทำใบขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
12. บันทึกทะเบียนคุมเงินรับฝากทะเบียนคุมเงินรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้
13. บันทึกทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญาของคณะกายภาพบำบัด
14. บันทึกทะเบียนคุมรับ - จ่าย ใบเสร็จรับเงินของคณะกายภาพบำบัด
15. บันทึกทะเบียนคุมเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
16. จัดทำรายงานประจำเดือน ของคณะกายภาพบำบัด
17. จัดทำรายงานการรับ - จ่ายใบเสร็จรับเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
18. สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคำขอ
ตั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
งานอื่นๆ
1. ภาระงานสำรอง
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000
ต่อ 27312

Date: 
Wednesday, January 3, 2018 to Wednesday, January 31, 2018