การเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชา HP242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ 2

รายวิชา HP242 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ2 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยอาจารย์ผู้สอนได้ให้นิสิตสืบค้นวิธีการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการใช้ applications ต่างๆ ใน smartphone และให้นิสิตนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในวันนี้

Date: 
Tuesday, January 16, 2018