คณบดีคณะกายภาพบำบัด มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แด่ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่

Date: 
Monday, January 15, 2018