โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ”

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด หัวข้อ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Edpex) และโครงร่างองค์กร” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร. ภก.นภดล ทองนพเนื้อ และ วันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของคณะกายภาพบำบัด ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Date: 
Monday, January 8, 2018