สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร

สาขากายภาพบำบัด
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Cardiopulmonary PT