โครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบกาณ์ รวมถึงปัญหาในการทำงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ใหม่ ๆ ของวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่า โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มศว และ กภ.สราวุธ สมพงษ์ สังกัดโรงพยาบาลปากพลี จ.นครนายก เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

Date: 
Monday, December 25, 2017