ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS61 รอบที่ 2

[ระเบียบการ] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก SWU #TCAS61 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน)

คณะกายภาพบำบัด เปิดรับ 2 โครงการ
- โครงการนักกีฬา
- โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

รับสมัคร : วันนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครทาง http://admission.swu.ac.th

Date: 
Thursday, December 21, 2017