โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ โดยมีกการประชุมร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรมของชมรม และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพอย่างง่าย ๆ ทั้งหมด 4 ฐานคือ 1.การวัดสัญญาณชีพ : วัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ 2.การวัดเส้นรอบเอว เพื่อเก็บข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ
3.การนั่งเก้าอี้ยืดแขนแตะปลายเท้า เพื่อประเมินความอ่อนตัวของร่างกายส่วนล่าง 4.การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาโดยการ ลุก-ยืน-นั่ง 30 วินาที ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้กลับไปดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพจิตดี และสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น

Date: 
Thursday, December 21, 2017