การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร
1. คณะกายภาพบำบัด หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขากายภาพบำบัด รับจำนวน 10 คน เรียนในเวลาราชการ
2. คณะกายภาพบำบัด หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขากายภาพบำบัด รับจำนวน 5 คน เรียนในเวลาราชการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 ธ.ค. 2560 - 6 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านระเบียบการเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2560/600092.pdf

สมัครสอบออนไลน์ http://admission.swu.ac.th/

***ดูคุณสมบัติ เอกสารที่ใช้สมัคร รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Friday, December 15, 2017