โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New directions and considerations in neurorehabilitation

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New directions and considerations in neurorehabilitation ให้กับนักกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) วิทยากรโดย Associate Professor Laurie King จาก Oregon Health and Science Institute (OHSU) ประเทศอเมริกา

Date: 
Friday, December 1, 2017