วีรยา ประโมทยกุล

อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล

สาขากายภาพบำบัด
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1
คลินิก มศว องครักษ์
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Pediatric PT