โครงการครอบครัวสุขภาพดีชุมชนมีสุข" ปีที่ 3 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 14 เหนือ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดีชุมชนมีสุข" ปีที่ 3 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 14 เหนือ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีการประชุม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในเรื่องการหาแนวทางดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน การให้บริการวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจวัดดัชนีมวลกาย และได้มีการจัดกิจกรรมบริหารสมอง กระตุ้นความจำ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้กลับไปดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพจิตดี และสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น

Date: 
Thursday, November 16, 2017