วาสนา เตโชวาณิชย์

อ.วาสนา เตโชวาณิชย์

สาขากายภาพบำบัด
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 4
อ.ที่ปรึกษาบัณฑิตศึกษา
คลินิก มศว ประสานมิตร
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Musculoskeletal PT