ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจำแนกชนิดด้วย rbcL ยีนของเครือหมาน้อย(Cyclea sp.)

ชื่อผู้วิจัย: 
ผศ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
Category: 
ส่งเสริมสุขภาพ
Topic: 
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจำแนกชนิดด้วย rbcL ยีนของเครือหมาน้อย(Cyclea sp.)
Abstract: 
Krueo Ma Noy was used as a medicinal plant, healthy food and food for indigenous knowledge for long time. However, the scientific name for the species was very confusing. The purpose of this research was to study of genetic diversity with RAPD and using rbcL genes to identify Cyclea sp.
Year Published: 
2560