ความสัมพันธ์ระหว่างแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองฉบับภาษาไทย กับการทดสอบ Timed Up and Go Test ในผู้ป่ วยบาดเจ็บไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
Category: 
กายภาพบำบัด
Topic: 
(Correlation between Spinal Cord Independence Measure III (Thai version) and Timed Up and Go Test in patients with incomplete spinal cord injury)
Abstract: 
Background: Functional assessment in patients with spinal cord injury (SCI) is necessary for treatment and follow up planning. Spinal Cord Independence Measure (SCIM) was developed for assessment in patients with SCI and translated into Thai language (Th-SCIM III). However, there has no evidence regarding to the correlation between Th-SCIM III and Timed Up and Go Test (TUGT) in patients with SCI.
Year Published: 
2560